Rodinný dům nebo byt z obchodních prostor. Jak na to?

Objevili jste ve vaší lokalitě starý obchod, který chátrá a nikdo ho nechce. Přitom by stačilo tak málo a byl by z něj krásný byt, nebo i domek s malou zahrádkou. Jak na to, aby se z komerčního objektu stala nemovitost určená k bydlení?

Bude třeba změnit územní plán?

Aby se z komerčního objektu stal objekt určený k bydlení, je třeba změnit územní plán. Tuto proceduru upravuje zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Paragraf 44 stanovuje, které osoby jsou oprávněny podat návrh na změnu územního plánu obecnímu úřadu. Jsou to občan, obce, právnická osoba se sídlem na území obce či fyzická osoba s trvalým pobytem na území obce. Pokud tedy v dané obci nebydlíte, nemůžete návrh na změnu územního plánu podat.

Pokud máte o objekt zájem a máte také příslib majitele, že je ochoten objekt prodat, měly by vaše kroky vést nejprve na obecní úřad. I když třeba není objekt ve vlastnictví obce, ale ve vlastnictví jiné osoby či firmy, je potřeba projednat s obecním úřadem, zda bude nakloněna tomu změnu územního plánu realizovat. Je totiž možné, že úřad plánuje její využití v dohledné době na jiné účely. Například si ji chce sám pronajmout a provozovat tam obchod, přestavět ji a podobně.

Jak návrh na změnu územního plánu podat?

Návrh musí vedle základních identifikačních údajů obsahovat odborně popsané důvody pro pořízení změny, návrh obsahu změny, stanoviska k navrhovanému obsahu změny od příslušného orgánu ochrany přírody a od příslušného úřadu územního plánování, dále pak také návrh úhrady nákladů na pořízení změny.

Návrh se podává u obce, pro jejíž území se změna územního plánu pořizuje. Ten návrh posoudí a pokud splňuje všechny náležitosti, předloží jej zastupitelstvu. To by mělo rozhodnout, zda změna bude či nebude pořizována. Pozor, neznamená to však již definitivní rozhodnutí, že územní plán bude změněn. K tomu je ještě delší cesta.

Proces změny územního plánu

Po schválené zastupitelstvem je třeba, aby návrh změny zpracoval projektant. Poté se návrh tzv. veřejně projedná. Po tomto projednání může kdokoli z obce do sedmi dnů uplatnit své námitky. Ve stejné lhůtě se také k návrhu vyjádří dotčené orgány.

Pokud budou k návrhu připomínky, zapracují se do návrhu. V případě drobných připomínek již změnu jen schválí zastupitelstvo. V případě podstatných připomínek je třeba opakovat veřejné projednání. Pak je změna územního plánu tzv. vydána a veřejně vyhlášena.

Změna na žádost občana znamená velké náklady a dlouhé čekání

Změna územního plánu je poměrně náročnou záležitostí – časově i finančně. Zpracování změny, projednání a konečné vydání může trvat jeden rok, ale třeba i roky tři. A protože je k tomu zapotřebí součinnosti odborníka – projektanta, bude to také něco stát.

Běžně pořízení územního plánu nebo jeho změny hradí obec, která musí podle zákona projednat a schválit buď stávající nebo upravený územní plán minimálně jednou za čtyři roky. Ale pokud je změna iniciována jednotlivcem, může obec vyžadovat, aby náklady spojené se změnou uhradil.

Pokud nepočkáte na termín, kdy obec sama plánuje změnu či nové projednání územního plánu, znamená to pro ni náklady navíc v řádech i statisíců, které vám může následně přeúčtovat. Proto vše pečlivě zvažte, zda váš záměr přinese kýžený efekt.

zdroj: realitymorava.cz