Daň z nemovitosti 2023

Jestliže jste v roce 2022 nabyli, darovali, prodali nebo jinak pozbyli nemovitou věc, čeká vás „papírování“. Nepřehledné formuláře psané úřednickou řečí ale zvládnete hravě díky našemu návodu. Pozor, do 31. května musíte daň zaplatit.

Daň z nemovitosti a podání daňového přiznání

V případě, že přiznání k dani z nemovitých věcí v termínu nepodáte, obdržíte dříve či později z berňáku výzvu k podání s upozorněním na případnou sankci, pokud se ve stanovené lhůtě nepolepšíte…

Daň z nemovitosti totiž nezatajíte a na hříšníka, který nepřiznal a nezdanil se dříve či později přijde. Daň z nemovitých věcí upravuje zákon č. 338/1992 Sb.

Daň z nemovitosti a termín

Pokud jste v roce 2022 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, máte povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí. Naopak daňové přiznání nepodává poplatník, který podal daňové přiznání v uplynulých letech, a nezměnily se u něj skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Termín pro podání je zpravidla do konce ledna. 

„Samotná daň z nemovitých věcí pro rok 2023 se platí do konce května, v případě roční daně nad 5 000 korun potom ve dvou stejně vysokých splátkách během května a listopadu,“ 

Daňové přiznání podávají také ti, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli. Pokud vám ještě nějaká nemovitá věc v příslušném kraji zbyla, měli byste podat tzv. dílčí daňové přiznání. Pokud jste všechny nemovité věci v daném kraji pozbyli, doručíte na FÚ písemné oznámení o této skutečnosti.

V praxi se nabízejí na trhu nejenom byty v osobním vlastnictví, ale i družstevní byty. „Byty v družstevním vlastnictví nepatří, jak už napovídá i jejich samotný název, kupujícímu, ale patří fakticky družstvu. Proto při koupi takového bytu v roce 2022 nevzniká teď do konce ledna povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí,“. U družstevních bytů totiž dochází k převodu členských práv a v katastru nemovitostí je jako vlastník stále zapsané příslušné družstvo.

V praxi jsou majitelem nemovitosti často manželé v rámci společného jmění manželů. V takovém případě stačí, když daňové přiznání podá jeden z nich, protože se jedná o solidární daňovou povinnost. „Daňové přiznání se podává na finanční úřad, kde se příslušná nemovitost nachází, což nemusí být samozřejmě nutně ten finanční úřad, kde se platí daň z příjmů,“.

Daň z nemovitosti a formulář

Formulář k dani z nemovitosti má bleděmodrou barvu a můžete jej odevzdat osobně na podatelně příslušeného územního pracoviště, poslat poštou nebo datovou zprávou

  • a.    podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
  • b.    s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
  • c.    s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo
  • d.    prostřednictvím daňové informační schránky.

V neposlední řadě lze využít tzv. online finančního úřadu, prostřednictvím kterého lze přistupovat do Daňové informační schránky plus a využívat její funkcionality.

Prostřednictvím Daňové informační schránky plus je možné zejména činit podání vůči správci daně, aniž by poplatník musel mít kvalifikovaný certifikát či datovou schránku.

K přihlášení do online finančního úřadu můžete využít hned několik způsobů. Do online finančního úřadu se lze přihlásit i přes tzv. Identitu občana, tedy elektronickým ověřením vaší totožnosti. To provedete pomocí elektronického občanského průkazu s čipem, službou MojeID nebo třeba prostřednictvím nového projektu bankovní identity. Přihlášení přes internetové bankovnictví už dnes nabízí většina velkých bank. Na tomto odkazu  je uveden podrobnější postup, jak se přihlásit do online finančního úřadu prostřednictvím identity občana.

Daň z nemovitosti: Výpočet a praktický příklad

Příklad: nesezdaný pár koupil na půl byt v Praze, dříve v hlavním městě kraji žádnou nemovitost nevlastnili. Údaje, které budou do přiznání, resp. k výpočtu daně a následné platbě potřebovat, se dají během několika málo minut snadno dohledat na internetu, stačí znát adresu bytu (na berňáku jim říkají jednotky). Náš modelový byt má adresu: Svatošových 1013/1, Praha 9 – Vysočany.

Jako první si proto otevřete katastr nemovitostí, respektive vyhledávání jednotek. Zde dohledáme konkrétní jednotku (nejsnáze pomocí „Vyhledání pomocí ulice a č. p. / č. or.“), abychom přesně znali podlahovou plochu a číslo parcely, na kterém se nemovitost nachází.

Zde zadáme obec (Praha), ulici Svatošových a číslo popisné a orientační. Dále stačí kliknout na tlačítko Vyhledat. Následně nám katastr „vrátí“ výpis všech jednotek v domě. Nás bude zajímat konkrétně jednotka 1013/10. Z výpisu vidíme parcelní číslo 1159/37, číslo katastrálního území (731285) a vyčteme i výměru podlahové plochy: 139,5 m2.

Výměru podlahové plochy vyčtete z pole „podíl na společných částech“, v tomto případě 13950/500660. Zajímá nás číslo před lomítkem, které je vyjádřeno na setiny metru, setkat se ale můžete i s desetinami metru. Vždy je třeba zapojit selský rozum, v našem případě jde o 139,5 m2. Údaje budeme dále potřebovat.

Nyní můžeme začít vyplňovat přiznání, papírové formuláře nepotřebujete. Podání můžete učinit elektronicky na adrese adisepo.mfcr.cz hned na prvním odkazu „Elektronická podání pro finanční správu“. Zde si nejdeme „Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí – od roku 2011 včetně (EPO2)“ a můžete začít vyplňovat.

V oddíle Záhlaví je třeba vyplnit správný FÚ, kam budeme přiznání posílat a vaše rodné číslo (RČ) bez lomítek. Máte-li nový byt v Praze, ale „papírově“ bydlíte v Mostě, bude přiznání patřit tam, kde se nachází daná nemovitost, nikoli tam, kde jste příslušní dle trvalého bydliště (a podávali byste zde například „příjmovku“). V našem případě je to Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 9.

V případě pochybností, kam podat přiznání, můžete využít tento odkaz.

Po vyplnění záhlaví (zdaňovací období 2020) pokračujte I. oddílem. Zde patří fyzická osoba jako typ daňového subjektu, vaše jméno, adresa trvalého bydliště, RČ by se mělo „propsat“. Nezapomeňte uvést kontaktní telefon a e-mail (pro jistotu). V tomto oddíle jinak nic nevyplňujte, další kolonky jsou zbytečné.

Dále pokračujte na oddíl III. – stavby a jednotky, zde zadáme údaje zjištěné z katastru, viz screenshoty. Jako předmět daně vyberte „R – Zdanitelná jednotka slouž. pro bydlení (byt)“, doplňte název katastrálního území z katastru (v našem případě 731285, dotáhnou se Vysočany). Doplňte číslo popisné a evidenční, parcelní číslo, rok dokončení stavby (pokud znáte), právní vztah: V jako vlastník, SV jako spoluvlastník.

III. oddíl, výpočet daně z nemovitosti

V elektronické verzi formuláře (III. oddíl – výpočet) nemusíte sami nic počítat, do řádku č. 310 zadejte jen číslo 1,22 a výpočet se provede sám. Byt vlastní napůl dvě osoby, což ještě zohledníme v řádku č. 323 (zlomek 1/2). V případě jednoho vlastníka zde nic nevyplňujte.

Pro náš konkrétní případ můžete na screenshotech dále vidět koeficient 2,5 na řádku 315 (dle počtu obyvatel obce, čím víc, tím vyšší číslo) a místní koeficient 2 na řádku 325 (stanovený magistrátem Prahy). Hodnoty se vyplní automaticky.

Přiznání k dani z nemovitosti si nechte na závěr zkontrolovat, zda podání neobsahuje chyby. Jakmile kliknete na oddíl Závěr, klikněte na Protokol chyb. Pokud bude vše v pořádku, podání odešlete. V opačném případě opravte, co je třeba.

Poplatníci s datovou schránkou nechť tak učiní skrz svou „datovku“, jinak zvolte možnost podání nepodepisovat a následně si vytiskněte tzv. E-tiskopis, který vám bude po odeslání nabídnut (důležité – tím podání podepíšete).

E-tiskopis podepište a do pěti pracovních dnů ho fyzicky podejte na příslušný finanční úřad (jeho územní pracoviště). Náš byt má dva vlastníky, proto přiznání pošleme ještě jednou za druhého vlastníka. Na úhradu daně máte čas do konce května 2022. Předčíslí účtu 7755, matriková čísla účtů finančních úřadů najdete zde, kód banky 0710 (ČNB). Jako variabilní symbol použijte vaše rodné číslo.

Jen pro informaci: daň z nemovitosti je příjem obce, nikoli státu. Z výnosu této daně se opravují komunikace, udržují parky, apod.

Zdroj: e15.cz